top of page

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

Настоящите правила и мерки, и публикуването им в интернет страницата: www.kiten.net, е извършено на основание и във връзка с чл. VI. от Общите условия, приложими към индивидуалните договори, сключвани между КИТЕН НЕТ ООД, ЕИК: BG202482558, седалище и адрес на управление: гр. Китен, ул.“Бриз“6а, наричано за кратко "ДОСТАВЧИК" и крайни потребители - физически или юридически лица, относно предоставянето на услугата - достъп до интернет ("услугата" или "услуга"), самостоятелно, и в изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/2120 от 25.11.2015 г., за определяне на мерки, гарантиращи достъпа до отворен интернет.

Тези правила и мерки обвързват КИТЕН НЕТ ООД в отношенията му с крайни потребители физически или юридически лица, относно услугата достъп до интернет на основание сключен индивидуален договор, при цитираните Общи условия, като всеки един заинтересуван потребител има право и би могъл да се позове и да препрати към тях по повод отношенията си с КИТЕН НЕТ ООД .

(1) КИТЕН НЕТ ООД се задължава да изпълнява задълженията си по предоставяне на услугата, при спазване на настоящите правила и мерки и при стриктно спазване на всички нормативни изисквания относно управлението на трафика и поддържането на качеството на услугата.

(2) С публикуване на настоящите правила и мерки в страницата www.kiten.net,

КИТЕН НЕТ ООД информира потребителите, че предоставя услугата - достъп до интернет със следните рекламирана, максимална, минимална и обичайна налична скорост:

При услуга с рекламирани скорости, като "максимално достижими", на 'сваляне/download', 'качване/upload' в Mbps:

 

Минимална скорост - 5% от рекламираните скорости;

Обичайно налична скорост - 90% от рекламираните скорости;

При услуга с рекламирани скорости, като "гарантирани", на 'сваляне/download', 'качване/upload' в Mbps:

Максимална скорост - 95% от рекламираните скорости;

Минимална скорост - 95% от рекламираните скорости;

Обичайно налична скорост - 95% от рекламираните скорости;

Скоростите и качеството на услугата за достъп до интернет зависят от типа на използваната технология; вида на ползваното крайно устройство; натовареността на мрежата; едновременното ползване на услугата от няколко крайни устройства; други фактори, влияещи на скоростта.

(З) При предоставяне на услугата достъп до интернет КИТЕН НЕТ ООД се задължава да третира еднакво целия трафик, без дискриминация, ограничения и намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъп или което е разпространено, предоставените или използвани приложения и услуги, и използваните крайни устройства. Извън това КИТЕН НЕТ ООД, при спазване на всички нормативни изискванията вътрешното законодателство и правото на ЕС, може да прилага разумни мерки за управление на трафика при спазване на принципа на прозрачност, недискриминационност, пропорционалност, съгласно Регламент (ЕС) 2015/2120 от 25.11.2015 г. В тези мерки не ще се включва наблюдение на трафика и те не се прилагат за период, по дълъг от необходимото.

КИТЕН НЕТ ООД няма да предприема мерки за управление на трафика, надхвърлящи посочените в клауза (З) изречение второ: "разумни мерки", в това число да блокира, да забавя, да променя, да ограничава, да влошава качеството, да упражнява намеса или наблюдение в специфично съдържание, приложения или услуги, с изключение на случаи, когато това е необходимо и докато трае необходимостта:

- с цел спазване на закона и действащото национално законодателство, както и правото на ЕС, действащо на територията на Република България, както и с цел спазване на актове на държавни, съдебни или други органи на съдебната власт;

- с цел запазване на сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги;

- с цел за предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствия от извънредни или временни претоварвания на мрежата.

(4) Изброените като изключение в клауза (3) мерки за управление на трафика, може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на потребителите - физически или юридически лица, съобразно приложимото право. Мерките за управление на трафика може да обхващат обработване на лични данни, единствено, ако това обработване е необходимо и пропорционално за постигане на посочените по-горе цели, но при спазване на разпоредбите на вътрешното законодателство, както и в съответствие с разпоредбите на правото на ЕС, в това число и с тези на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Директива 2002/58/ЕО на Европейски парламент и на Съвета.

Всеки един потребител на услугата достъп до интернет, при условие, че е изправна страна по сключения с КИТЕН НЕТ ООД индивидуален договор, може да упражни правото си по чл. 16. ал. 4. от съответно приложимите Общи условия, и да развали едностранно, и занапред същия договор, посредством уведомление и без санкция за заплащане на неустойки, в случай на непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните и тук посочените скорости, и други параметри за качество на услугата - достъп до интернет, дължащо се на виновно действие или бездействие от страна на КИТЕН НЕТ ООД. Във всички случаи несъответствието, станало повод за разваляне, следва да бъде установено чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/.

С Уважение: КИТЕН НЕТ ООД

bottom of page