top of page

Условия за достъп до отворен интернет

1. Параметрите на предоставяната от КИТЕН НЕТ ООД за услугата зависят от зоната на покритието, натовареността на мрежата на КИТЕН НЕТ ООД и вида на крайното устройство.

2. КИТЕН НЕТ ООД третира еднакво целия трафик при предоставянето на услуги за достъп до интернет, без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъп или което е разпространено, използваните или предоставените приложения или услуги и използваните крайни устройства.

3. КИТЕН НЕТ ООД има право свободно да предлага услуги, различни от услугите за достъп до интернет, които са оптимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато оптимизирането е необходимо, за да се изпълнят изискванията за съдържанието, приложенията или услугите за определено ниво на качество.

4. КИТЕН НЕТ ООД прилага разумни мерки за управление на трафика, описани в приложимите Общи условия и/или индивидуалния договор за услуги.

5. КИТЕН НЕТ ООД ограничава скоростта за download/upload след изчерпването на включения в пакета интернет трафик на максимална скорост, както и във всички останали случаи предвидени в приложимите Общи условия и/или индивидуалния договор за услуги .

6. КИТЕН НЕТ ООД не може да блокира, забавя, променя, ограничава, упражнява намеса, влошава качеството или да дискриминира специфично съдържание, приложения или услуги или специфични категории от тях, с изключение на случаите, когато това е необходимо, и докато трае необходимостта, с цел:

· спазване на законодателните актове на Съюза или на националното законодателство, което е в съответствие с правото на Съюза, приложимо към доставчика на услуги за достъп до интернет, или на мерките за привеждане в действие на тези законодателни актове на Съюза или национално законодателство, в съответствие с правото на Съюза, включително на решения на съдебни или публични органи, които имат съответните правомощия;

· запазване целостта и сигурността на мрежата, на услугите, предоставяни по тази мрежа, и на крайните устройства на крайните потребители;

· предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствията от извънредни или временни претоварвания на мрежата, при условие че еквивалентните категории трафик се третират еднакво.

7. С цел гарантиране на достъпа до отворен интернет, в приложимите Общи условия, индивидуалния договор за услуги и/или по друг подходящ начин съобразно приложимото законодателство, включително в настоящите Условия, КИТЕН НЕТ ООД посочва и информира крайните потребители, че:

· прилаганите мерки за управление на трафика биха могли да се отразят върху качеството на услугите за достъп до интернет, неприкосновеността на личния живот на крайните потребители и защитата на техните лични данни;

· всяко ограничаване на обема, скоростта или друг параметър за качество на услугата може да се отрази върху услугите за достъп до интернет, и по-специално върху ползването на съдържание, приложения и услуги;

· всички услуги, посочени в член 3, параграф 5 на Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25.11.2015г., за които се абонира крайният потребител, могат да се отразят върху услугите за достъп до интернет, предоставени на посочения краен потребител;

· КИТЕН НЕТ ООД определя очакваната максимална и рекламирана скорост на изтегляне и качване на услугите за достъп до интернет; в случай на значителни отклонения от съответните рекламирани скорости за изтегляне и качване, същите биха могли да окажат въздействие върху упражняването на правата на крайните потребители, посочени в член 3, параграф 1 на Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25.11.2015г.;

· в случай на непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните показатели за скоростта на услугата за достъп до интернет или други параметри за качеството на услугата, потребителят може да се възползва от средствата за защита в съответствие с приложимото законодателство.

8. Случаите на жалби на крайни потребители относно правата и задълженията при гарантиране на отворен интернет се разглеждат по реда, описан в приложимите Общи условия, индивидуалния договор за услуги и/или по друг подходящ начин съобразно приложимото законодателство.

9. Всяко значително и непрекъснато или редовно повтарящо се разминаване между действителните показатели на услугата за достъп до интернет относно скоростта или други параметри за качество на услугата, когато съответните факти са установени чрез подходящ механизъм за наблюдение, се счита за несъответствие на показателите за целите на задействане на средствата за правна защита, с които разполага потребителят съгласно националното право. (Настоящата точка се прилага само към договори, сключени след 29.11.2015г.)

10. КИТЕН НЕТ ООД публикува информация по чл. 38 от Общите изисквания при осъществяване на електронни съобщения.

bottom of page